...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์...
ค้นหา
 

Home

บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
สมาคมมูลนิธิชมรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
นักเขียนนักประพันธ์  
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
อุทยานประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งโบราณสถานคดี  
เพิ่มเติม  
  
 

 
 เริ่ม 1 ก.ค. 2552

 
            วัดเกตการาม

รหัสข้อมูล   50-25-171
สถานที่ตั้ง   วัดเกตุการาม
เลขที่   96 หมู่ที่/หมู่บ้าน  
ซอย    ถนน  เจริญราษฎร์
ตำบล  วัดเกต   อำเภอ   เมืองเชียงใหม่
จังหวัด   เชียงใหม่
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
zone  47         พิกัด-x   500267       พิกัด-y 2077832
           พิกัด-Latitude          พิกัด-Longitude
การเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง   นางวราภรณ์ พิณเสนาะ           อีเมล์   .....หมายเลขโทรศัพท์.............
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่     อีเมล์  
เลขที่   หมู่ที่/หมู่บ้าน  ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซอย  
ถนน   อินทวโรรส ตำบล  ศรีภูมิ อำเภอ  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด  เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย    50200
หมายเลขโทรศัพท   053226803 หมายเลขโทรสาร    053226803 
ที่อยู่ของเว็บไซต
                 
 

หมายเลข 50-25-171 วันที่ถ่ายภาพ 01/08/2008
 

สาระสำคัญ
เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ (พระเกศแก้วจุฬามณี) สำหรับพระธาตุวัดเกต ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ แทนพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์


แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งอ้างอิง...

 
คณะทำงานศุนย์ข้อมูลฯ
           login เข้าะบบ    
 
   
© 2015 ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.....กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลโดย :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112595-6